Nederland

Privacyverklaring

Algemene opmerkingen

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze internetsite. Wij beschermen uw privésfeer en uw privégegevens. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de inhoud van deze privacybepalingen en de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse wetgeving inzake privacybescherming en de Duitse telemediawetgeving.

In deze privacybepalingen wordt geregeld welke persoonsgegevens wij van uw verzamelen, verwerken en gebruiken. Daarom verzoeken wij u de onderstaande bepalingen nauwkeurig door te lezen.

Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

1. Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

2. Verantwoordelijk volgens artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-straat 27, 73230 Kirchheim/Teck, info@sommer.eu (zie ons impressum https://www.sommer.eu/de/impressum.html). Onze functionaris voor gegevensbescherming bereikt u onder datenschutz@sommer.eu of ons postadres t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming

3. Als u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier, worden de gegevens die u aan ons hebt meegedeeld (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. De in dit verband verzamelde gegevens wissen wij als opslag niet meer nodig is of we beperken de verwerking in het geval er wettelijke bewaarplichten gelden.

4. Als we voor individuele functies van ons aanbod externe dienstverleners inschakelen of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u gedetailleerd hierover. Daarbij noemen wij ook de vastgelegde criteria voor de duur van de opslag.

Uw rechten

1. U het tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of wissing,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens.

2. Bovendien hebt u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

1. Als u de website zuiver informatief gebruikt, dus als u zich niet registreert of geen verdere informatie aan ons meedeelt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser op onze server achterlaat. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die wij technisch nodig hebben om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond is artikel 6 lid 1 S. 1 onder f AVG):

 • IP-adres
 • datum en tijd van de aanvraag
 • tijdverschil t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • de overgedragen hoeveelheid gegevens
 • website waarvan de aanvraag stamt
 • browser
 • besturingssysteem en interface
 • taal en versie van de browsersoftware.

2. Naast de hierboven genoemde gegevens worden bij gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf met verwijzing naar de door u gebruikte browser worden opgeslagen waardoor de partij die de cookies plaatst (in dit geval wij) bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze worden gebruikt om het internetaanbod in zijn totaliteit gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

3. Gebruik van cookies:
a) Deze website gebruikt de volgende typen cookies, waarvan de omvang en functionaliteit hieronder worden toegelicht:

 • transiënte cookies (zie b)
 • persistente cookies (zie c).

b) Transiënte cookies worden automatisch gewist als u de browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessiecookies. Hierin wordt een zogenaamde sessie-ID opgeslagen op basis waarvan verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan een gezamenlijke sessie. Daardoor kan uw computer herkend worden, als u onze website later nog een keer bezoekt. De sessiecookies worden gewist als u uitlogt of de browser sluit.

c) Persistente cookies worden automatisch na een opgegeven periode gewist. Deze periode kan per cookie verschillen. U kunt deze cookies op ieder moment wissen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstelling naar wens configureren en bijvoorbeeld third-party-cookies of alle cookies afwijzen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval eventueel niet alle functies op deze website kunt gebruiken.

e) Wij gebruiken cookies om u bij volgende bezoeken te kunnen identificeren als u een account bij ons heeft. Anders moet u zich bij ieder bezoek opnieuw aanmelden.

f) Bovendien gebruiken wij HTML5 storage objects die op uw apparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de benodigde gegevens op onafhankelijk van de door u gebruikte browser en hebben geen automatische vervaldatum. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u voorkomen door uw browser in de privémodus te gebruiken. Bovendien adviseren we u om regelmatig uw cookies en de browsergeschiedenis handmatig te wissen.

Verdere functies en aanbiedingen op onze website

1. Naast het zuiver informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die u desgewenst kunt gebruiken. Daarvoor moet u in de regel aanvullende persoonsgegevens opgeven, die wij gebruiken voor het verlenen van de dienst. Voor deze gegevens gelden de hierboven genoemde beginselen voor de gegevensverwerking.

2. Voor de verwerking van uw gegevens zetten wij voor een deel externe dienstverleners in. Deze werden door ons zorgvuldig uitgekozen en belast, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

3. Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden als deelnames aan acties, prijzenspellen, contractafsluitingen of soortgelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Nadere informatie hierover ontvangt u bij het opgeven van uw persoonsgegevens of bij de beschrijving van het aanbod.

4. Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens of herroeping daarvan

1. Voor zover u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op ieder moment herroepen. Een dergelijke herroeping is van invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, voor de tijd na de mededeling van de herroeping aan ons.

2. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking in het bijzonder niet nodig is voor de afwikkeling van een contract met u, hetgeen door ons bij de navolgende beschrijving van de functies wordt aangegeven. Bij de indiening van een dergelijk bezwaar, verzoeken wij u ons de redenen mee te delen, waarom wij uw persoonsgegevens niet op de door ons uitgevoerde wijze mogen verwerken. In het geval van een met redenen omkleed bezwaar controleren wij de situatie en zullen ofwel de gegevensverwerking staken of aanpassen, of we noemen u onze dwingende beschermingswaardige redenen op grond waarvan wij de verwerking voortzetten.

3. Uiteraard kunt u op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensverwerking. Via de onderstaande contactgegevens kunt u ons erover informeren dat u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden: SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Str. 27, D-73230 Kirchheim/Teck, e-mail: datenschutz@sommer.eu, tel.: 07021 8001-0, fax: 07021 8001-100.

Nieuwsbrief

1. Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief waarin we u informeren over actuele, interessante aanbiedingen. De artikelen en diensten waarvoor wij reclame maken zijn genoemd in de toestemmingsverklaring.

2. Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-methode. Dat wil zeggen dat wij na uw aanmelding een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u verzoeken om te bevestigen dat u de nieuwsbrief toegestuurd wilt krijgen. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigd, wordt uw informatie afgeschermd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij de door u gebruikte IP-adressen en tijdstippen van aanmelding en bevestiging op. Het doel van deze methode is om uw aanmelding te kunnen aantonen en een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen ophelderen.

3. Voor het toegestuurd krijgen van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres verplicht. Het opgeven van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om de nieuwsbrief te kunnen toesturen. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 lid 1 S. 1 onder a) AVG.

4. Uw toestemming voor het toesturen van de nieuwsbrief kunt u op ieder moment herroepen en de nieuwsbrief opzeggen. De herroeping kunt u meedelen door op de in iedere nieuwsbriefmail beschikbaar gestelde link te klikken, via het formulier op de website https://www.sommer.eu/de/newsletter.html, per e-mail aan datenschutz@sommer.eu of via een bericht aan de in de colofon aangegeven contactgegevens.

5. Bij wijzen u erop dat wij bij de verzending van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag analyseren. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web-beacons ofwel tracking-pixel, dat zijn afbeeldingsbestanden van één pixel, die op onze website opgeslagen zijn. Voor de analyses verbinden wij de in artikel 3 genoemde gegevens en de web-beacons met uw e-mailadres en een individuele ID. Ook de links in de nieuwsbrief hebben deze ID. Met de aldus gevonden gegevens maken wij een gebruikersprofiel om de nieuwsbrief aan te passen aan uw individuele interesses. Daarbij registreren wij wanneer u onze nieuwsbrief leest, op welke links u in deze mail klikt en trekken op basis daarvan conclusies over uw persoonlijke interesses. Deze gegevens verbinden wij met de door u op onze website uitgevoerde handelingen.

6. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze tracking door te klikken op de link die in iedere e-mail beschikbaar wordt gesteld of door ons via een andere contactwijze hierover te informeren. De gegevens worden opgeslagen zolang u geabonneerd bent op de nieuwsbrief. Na afmelding slaan wij de gegevens zuiver statistisch en anoniem op.

Reikwijdteanalyse

Hosting bij SpaceNet AG

Wij hosten onze website bij SpaceNet AG. De aanbieder is SpaceNet AG – Joseph-Dollinger-Bogen 14, D-80807 München. Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van SpaceNet: https://www.space.net/datenschutz.

SpaceNet wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Wij hebben met de bovengenoemde aanbieder een overeenkomst over de uitvoering van onze opdracht afgesloten. Dit is een privacyrechtelijk voorgeschreven contract dat waarborgt dat dit bedrijf de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend verwerkt in overeenstemming met onze instructies en met inachtneming van de AVG.

Gebruik van Google Analytics

1. Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt eveneens zgn. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Bij de activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en pas daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten tegenover de website-exploitant te leveren.

2. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht.

3. U kunt het opslaan van cookies door een bepaalde instelling van uw browsersoftware voorkomen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google uitsluiten door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Daardoor worden IP-adressen in ingekorte vorm verwerkt, zodat de relatie tot een bepaalde persoon uitgesloten kan worden. Voor zover de verzamelde gegevens gerelateerd kunnen worden aan een persoon, wordt dit dus meteen uitgesloten en de persoonsgerelateerde gegevens worden zo direct geweest.

5. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Door de gewonnen statistische gegevens kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter vormgeven. In de uitzonderingssituaties waarin persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, houdt Google zich aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 S. 1 onder f DS-GVO.

6. Informatie over de externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en de privacyverklaring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Gebruik van Google Tag Manager

Wij gebruiken "Google Tag Manager" op onze website, een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland (hierna "Google" genoemd). Google Tag Manager stelt ons als marketeers in staat om website-tags te beheren via een interface. De Google Tag Manager die de tags implementeert, is een cookieloos domein en verzamelt zelf geen persoonsgegevens. Google Tag Manager voorziet in het triggeren van andere tags, die op hun beurt eventueel gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle tracking-tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Informatie over de externe aanbieder: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ierland

Meer informatie over privacybescherming is te vinden op de volgende websites van Google:
Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
FAQ's Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Gebruiksvoorwaarden Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Gebruik van Microsoft Clarity

Deze website maakt gebruik van de "Clarity"-dienst van de Microsoft Corporation. Clarity maakt een analyse van het gebruik van onze website mogelijk. Hierdoor ontstaat een protocol van de muisbewegingen en clicks om daaruit potentiële verbeteringen voor de website af te leiden. De verzamelde informatie wordt doorgegeven aan Clarity en daar opgeslagen. Volgens Microsoft kunnen deze ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Informatie over Clarity: https://clarity.microsoft.com
Privacyverklaring: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Herroepingsmogelijkheid (Opt-Out): https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out

Gebruik van Matomo

Het bereik van onze website meten we met Matomo, een open source tool dat wij op onze eigen server gebruiken.

Op het eindapparaat van de gebruiker kan evt. een cookie worden geplaatst, waarmee de activiteiten kunnen worden gevolgd en bijvoorbeeld hernieuwde bezoeken kunnen worden herkend. Het IP-adres van de gebruiker wordt automatisch ingekort, waardoor het niet meer mogelijk is het tot individuele personen te herleiden. Onder andere de geschatte geografische locatie, eindapparaat, schermresolutie, browser en bezochte pagina's, inclusief de bezoekduur, worden geëvalueerd.

Voor zover we de gebruiker om toestemming vragen, vindt de verwerking van gegevens plaats op de wettelijke basis van artikel 6, lid 1, subpar. 1 letter a) AVG. Voor het overige berust deze op artikel 6. Lid 1, subpar. 1 letter f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het optimaliseren van onze website, het verbeteren van ons aanbod en online marketing.

Sociale media

Gebruik van Google Maps

1. Op deze website gebruiken we het aanbod van Google Maps. Daardoor kunnen wij interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u deze kaartfunctie comfortabel gebruiken.

2. Door het bezoek van de website ontvangt Google de informatie dat u de subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de in artikel 3 van deze verklaring vernoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van de omstandigheid dat Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarin u bent ingelogd of dat u geen gebruikersaccount heeft. Als u bij Google bent ingelogd, worden de gegevens direct gerelateerd aan uw account. Als u deze relatie met uw profiel bij Google niet wenst, moet u voor activering van de knop uitloggen. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de vormgeving van zijn website op basis van de behoefte. Een dergelijke analyse vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor de verspreiding van op de behoefte gebaseerde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U kunt bezwaar maken tegen de samenstelling van deze gebruikersprofielen. Een dergelijk bezwaar moet u aan Google adresseren.

3. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking van de gegevens door de plug-in-aanbieder krijgt u in de privacyverklaring van de aanbieder. Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en houdt zich aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Gebruik von YouTube

Wij gebruiken het platform YouTube.com om onze eigen video's te plaatsen en ze voor het publiek toegankelijk te maken. YouTube is de dienst van een derde partij die niet aan ons gelieerd is, namelijk YouTube LLC.

Sommige van de internetpagina's van ons aanbod bevatten links of verbindingen naar het aanbod van YouTube. Als algemene regel geldt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt. Als u een link naar YouTube volgt, willen wij u erop wijzen dat YouTube de gegevens van zijn gebruikers (bijv. persoonsgegevens, IP-adres) overeenkomstig de eigen richtlijnen voor gegevensgebruik opslaat en voor zakelijke doeleinden gebruikt.

Wij integreren op sommige van onze internetpagina's ook rechtstreeks video's die op YouTube zijn opgeslagen. Bij deze integratie wordt content van de YouTube-website weergegeven in delen van een browservenster. De YouTube-video's worden echter pas gestart door er afzonderlijk op te klikken. Deze techniek wordt ook wel "framing" genoemd. Als u een (sub)pagina van ons internetaanbod oproept waarop YouTube-video's in deze vorm zijn geïntegreerd, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube en wordt de inhoud op de website weergegeven door mededeling aan uw browser.

De integratie van YouTube-content vindt uitsluitend in de "uitgebreide privacymodus" plaats. YouTube zorgt hier zelf voor en zorgt er dus voor dat YouTube in eerste instantie geen cookies op uw apparaat opslaat. Bij het oproepen van de betrokken pagina's worden echter het IP-adres en de andere in punt 4 genoemde gegevens doorgegeven en zo wordt met name informatie verstrekt welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Deze informatie kan echter niet aan u worden toegeschreven, tenzij u zich al hebt aangemeld bij YouTube of een andere Google-service voordat u de pagina oproept of tenzij u permanent bent aangemeld.

Zodra u het afspelen van een geïntegreerde video start door erop te klikken, slaat YouTube alleen cookies op uw apparaat op via de uitgebreide privacymodus, die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten, tenzij u op dat moment ingelogd bent bij een Google-service. Deze cookies kunnen worden verhinderd door de juiste browserinstellingen en -extensies.

Adres en link voor het privacybeleid van deze externe aanbieder:

Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Onlinereclame

Gebruik van Google Ads Conversion

1. Wij maken gebruik van het aanbod van Google Ads om met behulp van reclamemiddelen (zogenaamde Google Ads) op externe websites aandacht te vragen voor ons aantrekkelijke aanbod. Bij kunnen in verband met de gegevens van de reclamecampagnes bepalen hoe succesvol individuele reclamemaatregelen zijn. Daarmee volgen bij het belang om u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van reclamekosten te bereiken.

2. Deze reclamemiddelen worden door Google via zogenaamde "Ad Servers" geleverd. Daarvoor gebruiken wij Ad-Server-cookies waardoor bepaalde parameters gemeten kunnen worden voor de resultaatmeting zoals weergave van de advertenties of het aantal klikken door gebruikers. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, wordt door Google Ads een cookie op uw pc opgeslagen. Deze cookies verliezen in de regel na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookie worden in de regel als analysewaarden opgeslagen de cookie-ID, aantal Ad Impressions per plaatsing (frequency), laatste impression (relevant voor post-view-conversions) en opt-out-informatie (markering, dat de gebruiker niet meer wil worden aangesproken).

3. Door deze cookies heeft Google de mogelijkheid om uw internetpauze te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Ads-klant bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verstreken, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgelinkt. Aan iedere Ads-klant wordt een andere cookie toegewezen. Zo kunnen cookies niet via de websites van Ads-klanten worden getraceerd. Wij verzamelen en verwerken bij de genoemde reclamemaatregelen geen persoonsgegevens. Wij ontvangen van Google alleen statistische analyses. Aan de hand van deze analyses kunnen wij herkennen welke van de genomen reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit de inzet van reclamemiddelen, in het bijzonder kunnen wij de gebruikers op basis van deze informatie niet identificeren.

4. Op grond van de gebruikte marketingtools bouwt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google op. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door de inzet van deze tool door Google worden verzameld en informeren u op basis van ons eigen kennisniveau: Door de integratie van Ads Conversion krijgt Google de informatie dat u het betreffende onderdeel van ons internet optreden hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek relateren aan uw account. Zelfs als u niet bij Google geregistreerd bent of als u niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de aanbieder uw IP-adres te weten komt en opslaat.

5. U kunt de deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen:

a) door een bepaalde instelling van uw browsersoftware, in het bijzonder leidt de onderdrukking van cookies van derden ertoe dat u geen advertenties van andere aanbieders ontvangt;

b) door deactivering van cookies voor conversion-tracking, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads, is bij deze instelling wordt geweest als u uw cookies wist;

c) door deactivering van de interessegerelateerde advertenties van de aanbieder, die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt geweest als u uw cookies wist;

d) door blijvende deactivering in uw browsers Firefox, Internetexplorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dit geval eventueel niet alle functies van het aanbod in volle omvang kunt gebruiken.

6. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is art. 6 lid 1 S. 1 onder f DS-GVO. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. Als alternatief kunt u de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google houdt zich aan het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Privacyverklaring voor het internetaanbod

www.sommer.eudownloads.sommer.eukarriere.sommer.euakademie.sommer.eubase.sommer.eupro.sommer.euentraseries.sommer.eutwistam.sommer.eutwistug.sommer.eutiga.sommer.euwww.sommerzeitung.eucd.sommer.eu

 

Top