Nederland

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

voor aandrijvingen van garagedeuren, draaihekken, schuifhekken, industriële deuraandrijvingen slagbomen, buismotoren, draadloze systemen en accessoires

Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen in producten van SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Naast de wettelijke garantie, die de verkoper uit het koopcontract biedt, bieden wij de volgende garantie op onderdelen vanaf de factuurdatum op de SOMMER-kwitantie:

  • 5 jaar op de aandrijvingstechniek, motor en motorbesturing
  • 2 jaar op draadloze systemen, accessoires, buismotoren en slagbomen

Aanspraak op garantie is uitgesloten bij verbruiksmiddelen en slijtdelen zoals batterijen, lampen etc.

Voor corrigerende maatregelen en vervangende leveringen bedraagt de garantietermijn 6 maanden, minimaal echter de lopende garantieperiode.

Door aanspraak te maken op de garantie wordt de totale garantieperiode niet verlengd.

Voorwaarden

De aanspraak op garantie is beperkt tot het land waarin het product werd gekocht. De goederen moeten via het door SOMMER aangegeven verkoopkanaal aangekocht zijn. De kwitantie moet meegestuurd worden. Indirecte klanten van SOMMER moeten zich wenden tot de handelspartner waarvan ze het product hebben gekocht.

De garantie geldt slechts voor schade aan het voorwerp van overeenkomst zelf.

De totale installatie (bv. aandrijving en hek) is volgens de geldende normen (bv. volgens ASR A1.7) in de voorgeschreven tijdsintervallen onderhouden. Dit moet door geldende bewijsdocumenten worden aangetoond.

Die industriële SOMMER-poortaandrijvingen van de serie GIGAsedo, GIGAroll en GIGAspeed zijn over het algemeen ontworpen voor een levensduur van 500 bedrijfsuren (som van de openings- en sluittijden van de poort) en worden derhalve in de vorm van een voorbeeldexemplaar getest met een duurtest bij constante nominale belasting met inachtneming van de de specificaties. De basis voor het bereiken van de levensduur is het naleven van de informatie, voorschriften en normen die in de montage- en bedieningshandleidingen zijn vermeld. De nominale gegevens hebben betrekking op een omgevingstemperatuur van 25 °C en een hoogte <1000 m boven zeeniveau (NN). Bij bedrijf in het bereik van de grenswaarden moet eventueel een verlaging van het toelaatbare koppel en een aanpassing van de inschakelduur worden overwogen. Voorwaarde hiervoor is dat de aandrijving wordt gebruikt voor het doel waarvoor die bestemd is en correct is geïnstalleerd.

Prestaties

Alle gebreken aan een product, waarvan kan worden aangetoond dat ze terug te voeren zijn op materiaal- of vervaardigingsfouten, worden in het kader van de garantieperiode verholpen door SOMMER. Wij zijn verplicht om naar eigen keuze de gebrekkige goederen zonder tegenbetaling te corrigeren of te vervangen door goederen zonder gebreken of een geringere waarde. Vervangen onderdelen worden eigendom van SOMMER.

U dient er rekening mee te houden dat de vrijwillige fabrieksgarantie uitsluitend geldt bij privégebruik van de installatie. Onder privégebruik verstaan wij maximaal 10 cycli (OPEN/DICHT) per dag. Over industriële toepassingen met aanzienlijk meer gebruikscycli moet voor de aankoop per geval worden overlegd.

De vergoeding van kosten voor montage en demontage, en voor het controleren van onderdelen, evenals vorderingen op grond van gederfde winsten en schadevergoeding zijn van de garantie uitgesloten. Door het verwijderen of het onherkenbaar maken van het typeplaatje vervalt de aanspraak op garantie.

Eveneens van de garantie zijn uitgesloten schade door:

  • onjuiste inbouw en aansluiting
  • onjuiste inbedrijfname en bediening
  • mechanische beschadigingen door ongeval, vallen, stoten
  • uitwendige invloeden zoals vuur, water, abnormale omgevingsvoorwaarden
  • reparatie door niet gekwalificeerde personen
  • vernietiging door nalatigheid opzet
  • normale slijtage of gebrekkig onderhoud
  • gebruik van niet-originele onderdelen

Meldingsplicht

Aanspraken uit deze garantie veronderstellen dat u de gebreken die door de garantie moeten worden verholpen tijdig heeft gemeld. Een melding is slechts tijdig als wij de melding uiterlijk twee weken na het tijdstip waarop u voor het eerst kennis nam van de gebreken hebben ontvangen. De melding moet schriftelijk of per e-mail zijn gedaan.

Verjaring

Aanspraken op grond van deze garantie verjaren 1 jaar vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan en u kennis heeft genomen of genomen had moeten hebben van de omstandigheden die de basis van de aanspraak vormen.

Bevoegd recht

Met betrekking tot de garantie geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).

Bevoegd gerecht

Voor geschillen over rechten en plichten uit deze garantie, inclusief de geldigheid van de garantie, zijn uitsluitend bevoegd de gerechten in de plaats waar wij gevestigd zijn.

Geldig vanaf juli 2021.

Top