Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

na napędy do bram garażowych, skrzydłowych, przesuwnych, przemysłowych, szlabany, silniki rurowe, systemy radiowe i akcesoria

Dziękujemy Państwu za zaufanie okazane w momencie nabycia produktów marki SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH.

Oprócz ustawowej gwarancji producenta wynikającej z umowy sprzedaży udzielamy następującej gwarancji częściowej, której bieg rozpoczyna się z datą faktury wystawionej przez firmę SOMMER:

  • 5 lat na technologię napędów, silnik i układ sterowania silnika
  • 2 lata na systemy radiowe, akcesoria, silniki rurowe oraz szlabany

Roszczenia gwarancyjne są wykluczone w przypadku materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych, jak np. baterie, źródła światła itd.

Okres gwarancji na naprawy i dostawy zastępcze wynosi 6 miesięcy, a co najmniej pozostały czas okres gwarancji.

Fakt realizacji gwarancji nie powoduje przedłużenia całego okresu gwarancyjnego.

Warunki

Roszczenie gwarancyjne jest ograniczone do terytorium kraju, w którym zakupiono produkt. Towar musi zostać nabyty za pośrednictwem jednego z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych firmy SOMMER. Konieczne jest przedłożenie odpowiedniego dowodu zakupu. Klienci pośredni firmy SOMMER muszą zwrócić się do właściwego partnera sprzedażowego, u którego dokonali zakupu.

Roszczenie gwarancyjne obejmuje tylko uszkodzenia samego przedmiotu umowy.

Całe urządzenie (np. napęd i brama) było podawane konserwacji zgodnie z obowiązującymi normami (np. wg ASR A1.7) z zalecaną częstotliwością. Fakt ten należy potwierdzić przedkładając odpowiednie dokumenty.

Napędy do bram przemysłowych SOMMER serii GIGAsedo, GIGAroll i GIGAspeed zasadniczo zaprojektowano na okres użytkowania wynoszący 500 motogodzin (suma wynikająca z czasu otwierania i zamykania bramy) i na tej podstawie poddano wyrywkowej kontroli w teście pracy ciągłej przy stałym obciążeniu znamionowym przy zachowaniu danych specyfikacji. Podstawę osiągnięcia tego okresu trwałości stanowi stosowanie się do wytycznych, przepisów i norm zawartych w instrukcji montażu i obsługi. Dane znamionowe odnoszą się do temperatury otoczenia wynoszącej 25 °C i wysokości montażu <1000 m n.p.m. W przypadku eksploatacji w zakresie wartości granicznych w razie potrzeby należy uwzględnić obniżenie dopuszczalnego momentu obrotowego i dostosowanie czasu włączenia. Warunkiem jest użytkowanie napędu zgodnie z przeznaczeniem i jego prawidłowy montaż.

Świadczenia

W okresie gwarancyjnym firma SOMMER usuwa wszystkie wady produktu będące efektem błędów materiałowych i produkcyjnych. Zobowiązujemy się – wedle naszego uznania – do nieodpłatnej naprawy wadliwego towaru, wymiany na towar wolny od wad lub do obniżenia ceny. Wymienione części stają się własnością firmy SOMMER.

Należy pamiętać, że zakres obowiązywania dobrowolnej gwarancji producenta obejmuje wyłącznie użytkowanie urządzenia do celów prywatnych. Pod pojęciem użytkowania do celów prywatnych rozumiemy maksymalnie 10 cykli (otwarcie/zamknięcie bramy) na dzień. W poszczególnych przypadkach użytkowanie do celów przemysłowych charakteryzujące się większą liczbą cykli należy uzgodnić z firmą SOMMER przed dokonaniem zakupu.

Gwarancja nie obejmuje zwrotu nakładów poniesionych na demontaż i montaż oraz kontrolę odpowiednich części, a także roszczeń z tytułu utraconych korzyści oraz roszczeń odszkodowawczych. Usunięcie lub zniszczenie tabliczki znamionowej powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje również szkód powstałych w efekcie:

  • nieprawidłowego montażu i podłączenia
  • nieprawidłowego uruchomienia i obsługi
  • uszkodzeń mechanicznych będących rezultatem wypadku, upadku, uderzenia
  • działania czynników zewnętrznych takich jak ogień, woda, nietypowe warunki pogodowe
  • naprawy przeprowadzane przez niewykwalifikowany personel
  • zniszczenia spowodowanego zaniedbaniem lub celowym działaniem
  • typowe zużycie lub brak konserwacji
  • stosowanie części innych producentów

Obowiązek zgłoszenia

Warunkiem realizacji roszczeń z tytułu niniejszej gwarancji jest terminowe zgłoszenie wad, które mają zostać usunięte. Za terminowe uważa się takie zgłoszenie, które dotrze do nas najpóźniej na dwa tygodnie od daty uzyskania informacji o wystąpieniu wady po raz pierwszy. Zgłoszenie należy przesłać pisemnie lub pocztą e-mail.

Przedawnienie

Roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji ulegają przedawnieniu w ciągu jednego roku od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstało dane roszczenie, a Państwo uzyskali lub powinni byli uzyskać informacje na temat okoliczności je uzasadniających.

Wybór prawa

Gwarancja podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Właściwość miejscowa sądu

W przypadku wszelkich sporów dotyczących praw i obowiązków związanych z niniejszą gwarancją włącznie z ich skutecznością, jurysdykcję wyłączną mają sądy właściwe dla naszej siedziby.

Obowiązuje od lipca 2021 r.