Polityka przedsiębiorstwa


SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Podręcznik zarządzania jakością SOMMER Group

Dzięki jasnej, wybiegającej w przyszłość koncepcji oraz dynamicznemu, zmotywowanemu zespołowi, SOMMER Group rozwinęła się do rangi sprawnie działającej i odnoszącej sukcesy grupy przedsiębiorstw.

„Tajemnica sukcesu? Nigdy nie zadowalać się tym, że się jest zadowolonym.”

W centrum naszego sukcesu są nasi klienci ze swoimi potrzebami. Zawsze staramy się odpowiadać na aktualne oczekiwania naszych klientów i spełniać ich wymagania. Dlatego w SOMMER Group nadrzędne znaczenie ma poznanie oczekiwań klientów i przełożenie ich na innowacyjne produkty i usługi. Założenie to realizujemy w obszarach technologii napędów, systemów radiowych, drzwi wejściowych, a także w naszej technologii bramowej, dekoracyjnych wyrobach metalowych i komponentach.

W ramach SOMMER Group kierujemy się metodyką LEAN, dzięki czemu gwarantujemy stały proces poprawy. Powyższe cele wszyscy pracownicy wypełniają w interesie przedsiębiorstwa.

Przejrzyste strukturydobra organizacja umożliwiają członkom naszego zespołu samodzielne wykonywanie powierzonych zadań na własną odpowiedzialność.

Propagujemy i wspieramy samodzielną pracę i odpowiedzialność osobistą, ponieważ taka postawa zapewnia największy możliwy sukces. Uzyskane w ten sposób zadowolenie i motywacja stanowią ważny i słuszny krok w kierunku wspólnej przyszłości naszego przedsiębiorstwa.

Za to dziękujemy wszystkim pracownikom.

Wspieramy zobowiązanie przedsiębiorstwa i pomagamy w jego realizacji.


Kierownictwo

Gerd Schaaf (CEO SOMMER Group)

Gerd Schaaf
CEO SOMMER Group
Wspólnik prowadzący sprawy spółki

Dieter Walddörfer (dyrektor techniczny)

Dieter Walddörfer
Dyrektor techniczny
SOMMER Antriebs- & Funktechnik GmbH

Wolfgang Schank (prezes)

Wolfgang Schank
Prezes
Groke Türen GmbH, metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH

Tobias Beck (prezes)

Tobias Beck
Prezes
APERTO Torantriebe GmbH

Steffen Schaaf (prezes)

Steffen Schaaf
Prezes
Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH

Johnny Creemers (prezes)

Johnny Creemers
Prezes
DOCO International B.V.


Nasza filozofia

Zarządzanie

Zasady zarządzania panujące w naszej firmie opierają się na współpracy, delegowaniu, szacunku wobec jednostki oraz wysokim stopniu samodzielności i odpowiedzialności na wszystkich szczeblach.

Dlatego zadaniem całej kadry zarządzającej i wszystkich pracowników jest wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z wymaganiami niniejszej publikacji i instrukcji uzupełniających, mając na uwadze jakość procesu, ochronę środowiska, zasady BHP w odniesieniu do wszystkich grup interesów.

Osoby odpowiedzialne regularnie kontrolują wydajność wszystkich procesów i usług, które utrzymują i zwiększają zadowolenie klientów, dostawców i pracowników.

Zorientowanie na pracownika

Ciągła komunikacja i odpowiednia dokumentacja zapewniają, że wszyscy członkowie zespołu znają swoje obowiązki i prawa, a także wiedzą, jaki wkład wnoszą w osiągnięcie celu przedsiębiorstwa. Członkowie naszego zespołu otrzymują wsparcie i motywację w postaci kompleksowych programów rozwojowych i szkoleniowych. „Członkowie zespołu szkolą członków zespołu” – maksyma ta stanowi element planu szkoleniowego i transferu wiedzy.

Kierownicy działów we współpracy z pracownikami opracowują i ogłaszają cele dla poszczególnych działów, po czym następuje sprawdzanie realizacji celów. Dzięki wymianie aktualnych informacji każdy członek zespołu w przedsiębiorstwie zna skutki i konsekwencje własnych działań i może je poddać ocenie.

Taką politykę przedsiębiorstwa opracowano w ramach wspólnego spotkania strategicznego całej kadry kierowniczej SOMMER Group i jest ona przez wszystkich aktywnie przestrzegana. Wzajemne relacje są utrzymywane we właściwym tonie. Opracowana w ten sposób strategia obejmuje pochwałę za wykonaną pracę, a także obiektywną i konstruktywną krytykę.

Zarówno przełożeni, jak i wszyscy pracownicy są zobowiązani do odpowiedniej i bezstronnej współpracy. Naszych nowych pracowników darzymy maksymalnym zaufaniem – na zaufanie nie trzeba sobie zasłużyć.

Polityka i strategia

Nadrzędną zasadą grupy przedsiębiorstw jest ukierunkowanie wszelkich naszych działań na rynek i jego potrzeby. Aby zapewnić te wymagania i utrzymać wymagany przez nie poziom organizacji firmy nadano taką strukturę, która pozwala spełnić wymagania normy DIN EN ISO 9001:2015.

Celem naszej polityki jakości jest dostarczanie naszym klientom w jak najkrótszym czasie produktów spełniających najwyższe wymogi techniczne, które są nie tylko zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, lecz których jakość wykracza poza wszelkie unormowania prawne. Zadowolenie naszych klientów ma dla nas nadrzędne znaczenie.

Nasi pracownicy identyfikują się z naszym przedsiębiorstwem, ponieważ ich kwalifikacje i motywacja stanowią o jego sukcesie. Dlatego też rozwój pracowników, odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oraz minimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa są dla nas rzeczą oczywistą. Wszyscy członkowie zespołu zatrudnieni w naszym przedsiębiorstwie, a także jego kierownictwo zobowiązują się do przestrzegania i wdrażania tych zasad zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem.

Polityka naszej firmy jest ukierunkowana na to, aby wartość naszego przedsiębiorstwa odzwierciedlała się nie tylko we wskaźnikach liczbowych, lecz również w naszym zorientowaniu na klienta, sposobie traktowania naszych pracowników oraz odpowiedzialności społecznej. Wdrażanie i komunikowanie polityki i strategii naszej firmy odbywa się poprzez rozwój kluczowych procesów. Taki jest warunek, aby nasze wizje stały się panującym w przedsiębiorstwie standardem.

Zasoby i partnerstwo

Aby utrzymać i poprawić wydajność naszego przedsiębiorstwa, nasz zarząd określa krótko- i średnioterminowe cele, a także planuje inwestycje i strategie personalne. Po ustaleniu budżetu i przeprowadzeniu kontroli (zgromadzenie wspólników) zarząd zapewnia środki finansowe i zasoby ludzkie. Szkolenia wewnętrzne i regularne kontakty ze spółkami zależnymi pozwalają osiągnąć i utrzymać efekty synergii i wymianę wiedzy. Kontakty z pobliskimi uniwersytetami i instytutami zapewniają transfer zasobów wiedzy.

Procesy

W kwestiach dotyczących naszych produktów, ich bezpieczeństwa i wartości, a także naszych usług, relacji z klientami i dostawcami oraz naszej konkurencyjności dążymy do perfekcji. Aby utrzymać trwałość wartości produktów dla naszych klientów w całej fazie procesu, wszystkie etapy procesu planujemy i określamy przed rozpoczęciem produkcji.

Zakładane wyniki osiągamy poprzez wdrażanie zoptymalizowanych pod kątem zasobów i działań procesów. Metodologię LEAN stosujemy i wprowadzamy przy okazji usprawniania procesów w grupach roboczych poprzez audyty i stałą komunikację z klientami/dostawcami. Ponadto pracownicy mogą aktywnie i bezpośrednio przyczyniać się do ciągłego doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie, korzystając z systemu zarządzania pomysłami (SOMidee).

Zadowolenie pracowników

Linia produkcyjna napędów bramy garażowej w firmie SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Nasi pracownicy na wszystkich szczeblach tworzą serce naszego przedsiębiorstwa. Pełne zaangażowanie we wszystkie procesy wyzwala ich umiejętności, co przynosi korzyści nie tylko nam jako firmie, lecz również wspiera rozwój osobisty każdego z osobna. Przy zatrudnianiu zwracamy uwagę na to, aby nowy pracownik spełniał wymagania wynikające z funkcji danego stanowiska.

Warunki pracy są dostosowane do obowiązków na danym stanowisku, a pracownicy są zachęcani do samodzielnego działania. Zasady BHP służą nie tylko spełnieniu wymogów prawnych, lecz stanowią środek zapobiegawczy, który przynosi korzyści nam wszystkim, ponieważ do zdrowia naszych pracowników przywiązujemy bardzo dużą wagę.

Przykładem szybkiego radzenia sobie z niezadowoleniem są warsztaty oferowane przez działający w strukturach naszej firmy zespół zarządzania zdrowiem SOMvital, ponieważ wiemy, że zdrowie środowisko wspiera i motywuje pracowników.

Zadowolenie klienta

Jako przedsiębiorstwo jesteśmy uzależnieni od zadowolenia naszych klientów, dlatego kierownictwo zadowolenie klienta postrzega jako kluczowy cel naszej firmy. Zrozumiemy obecne i przyszłe potrzeby klientów, spełnimy ich wymagania i zawsze będziemy dążyć do tego, aby spełniać oczekiwania naszych klientów z nawiązką.

Jako dostawca widzimy siebie jako partnera, który poprzez planowe działania ma na uwadze dobro klienta. Wartość produktu, ochrona środowiska i przestrzeganie zasad BHP to decydujące czynniki, które przyczyniają się do kompleksowej oceny wystawianej nam przez klienta. Poprzez opracowane wspólnie z klientami portfolio klientów/dostawców, wspólne projekty rozwojowe oraz transfer wiedzy obejmującej zagadnienia techniczne, komunikację i szkolenia zapewniamy naszym klientom wartość dodaną.

Odpowiedzialność społeczna

Świadome ekologicznie działania przy obróbce i montażu naszych produktów musi być wpisane w naturę naszego przedsiębiorstwa. Zyski kosztem naszego środowiska to działania krótkowzroczne, które nie są zgodne z wyznaczonymi przez nas celami.

Oferowanie praktyk zawodowych to dla nas naturalna kolej rzeczy i wpisuje się w część misji naszej firmy. Dla nas oznacza to również oferty studiów dualnych w DHBW Stuttgart, a także miejsca semestralne dla studentów na praktykach. Takie są oczekiwania wobec nas, a my chętnie się ich podejmujemy.

Nasza firma jest otwarta na klientów, dostawców i organizacje, a także na inne zainteresowane podmioty, np. klasy szkolne.

Wyniki przedsiębiorstwa

Analizę wyników technicznych i handlowych przedsiębiorstwa wykorzystujemy do ustalania i realizowania celów rocznych. Naszych pracowników regularnie informujemy o rozwoju przedsiębiorstwa, a także przekazujemy im dostęp do comiesięcznych danych dotyczących produkcji i sprzedaży, o ile te nie są objęte ochroną danych.

Pobierz politykę przedsiębiorstwa