Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych w związku z odwiedzinami na naszej stronie internetowej. Dlatego też przestrzegamy przepisów ustawowych dotyczących ochrony danych, a w szczególności niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawy o telemediach (TMG) oraz regulacji prawnych w zakresie ochrony danych obowiązujących w poszczególnych krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec.

Wszystkie przekazywane dane są rzecz jasna traktowane jako poufne. Zasadniczo nie udostępniamy tych danych innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, gdy wyrazili Państwo na to zgodę, lub gdy mamy obowiązek ich ujawnienia na podstawie nakazu wydanego przez organ władzy publicznej lub nakazu sądowego.

Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie na zasadach opisanych w poniższym oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych.

 

1. Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

a) Gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych związane z wyświetlaniem
witryny www.sommer.eu

Samo wyświetlenie witryny www.sommer.eu nie wiąże się z gromadzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem Państwa danych osobowych. Niektóre dane są jednak tymczasowo przechowywane na naszym serwerze w pliku dziennika do celów związanych z bezpieczeństwem i potencjalnie umożliwiają identyfikację (np. adres IP, data, godzina oraz pobrane pliki). Te dane dotyczące użytkowania są analizowane w anonimowej formie do celów statycznych w ramach wewnętrznych badań zainteresowań i zachowania użytkowników. W związku z tym przed przeprowadzeniem analizy adres IP zostaje skrócony o ostatni oktet (ostatnie trzy cyfry). Eliminuje to możliwość późniejszej identyfikacji Państwa osoby.

Analiza tych danych mająca na celu tworzenie profili osobowych użytkowników nie ma miejsca, o ile nie wyrażą Państwo wyraźnej zgody na tego rodzaju wykorzystanie. Możliwość przeprowadzenia analizy jest wyraźnie zastrzeżona w przypadku bezprawnego użycia naszej strony internetowej lub innych niezgodnych z prawem działań,
które mogą spowodować powiadomienie organów ścigania. Państwa dane dotyczące użytkowania nie są poddawane dalszej analizie ani też nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Usuwanie tych pierwotnych danych statystycznych następuje po upływie 90 dni.

b) Przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych, które zostały przez Państwa
wyraźnie przekazane

Dane osobowe gromadzimy ponadto w przypadku, gdy udostępnią je nam Państwo z własnej inicjatywy – przykładowo w ramach procedury rejestracyjnej, wypełniając formularze lub wysyłając wiadomości e-mail, w ramach zamawiania produktów lub usług, przesyłania zapytań lub zgłaszania zapotrzebowania na materiały.

Przekazane przez Państwa dane osobowe (nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) są przez nas wykorzystywane zgodnie z niemieckimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Państwa dane osobowe – w zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, sformułowania treści lub zmiany stosunków umownych (dane podstawowe) – są wykorzystywane wyłącznie w związku z realizacją zawartych między nami umów, ewentualnie w celu doręczenia towarów na podany przez Państwa adres. Nie ma miejsca wykraczające poza ten zakres wykorzystanie Państwa danych do celów związanych z badaniem rynku, bądź dostosowaniem naszej oferty do indywidualnych potrzeb.

Państwa dane osobowe, które są wymagane w celu umożliwienia i rozliczenia dostępu do naszych usług (dane dotyczące użytkowania), będą zatem wykorzystywane wyłącznie w związku z realizacją zawartych między nami umów. Takie dane dotyczące użytkowania to w szczególności cechy identyfikujące Państwa jako użytkownika, informacje o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie użytkowania, a także informacje na temat teleusług wykorzystanych przez Państwa jako użytkownika.

c) Przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych za Państwa
wyraźną zgodą

Po uzyskaniu Państwa zgody mamy prawo do gromadzenia, przetwarzania bądź przechowywania danych osobowych, łączenia ich z innymi danymi, archiwizowania oraz wykorzystywania. Oświadczenie o wyrażeniu zgody jest składane oddzielnie i dobrowolnie oraz zostaje zaprotokołowane; jego treść jest dla Państwa dostępna w każdej chwili. W zakresie, w jakim zezwolili Państwo na wykorzystanie danych osobowych do określonych celów podlegających zastrzeżeniu udzielenia zgody, mają Państwo możliwość cofnięcia tego zezwolenia w dowolnym momencie. W takim przypadku dane zostaną przez nas usunięte. Jeżeli dane zostały
przekazane osobom trzecim za Państwa zgodą, wówczas niezwłocznie poinformujemy je o tym i zażądamy usunięcia danych. Mają Państwo prawo do ograniczenia zgody na wykorzystywanie swoich danych. W takim przypadku zostaną one usunięte w ramach ograniczenia. Wykorzystanie Państwa adresu e-mail do celów reklamy związanej z naszym newsletterem wymaga Państwa wyraźnej zgody.

„Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu e-mail oraz innych, dobrowolnie podanych danych do celów związanych z indywidualnym opracowywaniem i przesyłaniem wybranych informacji. W każdym momencie mogę wycofać tę zgodę udzieloną firmie SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH."

Oświadczenie o wyrażeniu zgody jest składane oddzielnie i dobrowolnie oraz zostaje zaprotokołowane; mają Państwo możliwość cofnięcia go w dowolnym momencie.

d) Przetwarzanie i wykorzystywanie danych niezależnie od cofnięcia zgody i/lub braku udzielonej zgody

Niemiecka federalna ustawa o ochronie danych osobowych zezwala jednak na przetwarzanie i wykorzystywanie danych zawsze wtedy, gdy odbywa się to w kontekście celu stosunku umownego bądź stosunku zaufania o charakterze umowy, lub też w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów organu przechowującego dane i jeżeli nie ma podstaw, aby sądzić,
że pierwszeństwo ma podlegający ochronie interes odnośnej strony związany z wyłączeniem przetwarzania bądź wykorzystywania danych. Mimo cofnięcia zgody lub całkowicie bądź częściowo usuniętego oświadczenia o wyrażeniu zgody przetwarzanie i wykorzystywanie danych może mieć miejsce również bez Państwa zgody w ograniczonym, dopuszczalnym prawnie zakresie, a w szczególności w związku z ustawowym obowiązkiem archiwizacji.

 

2. Cofnięcie zgody, blokada, usuwanie i korygowanie Państwa danych osobowych

a) Cofnięcie zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przechowywanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bądź też do zażądania ich skorygowania. W każdej chwili mogą Państwo również cofnąć swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie przez nas pozostałych, dobrowolnie podanych danych. Informujemy, że przed podjęciem takich działań zweryfikujemy Państwa tożsamość w celu ochrony Państwa prywatności i bezpieczeństwa.
Jeżeli chcą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w przyszłości i/lub cofnąć udzieloną zgodę, prosimy o kontakt na poniższy adres:

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Str. 21-27, D-73230 Kirchheim/Teck, datenschutz@sommer.eu

W przypadku cofnięcia zgody na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywane Państwa danych osobowych niezwłocznie usuniemy wszystkie zgromadzone dane. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nasze
usługi wymagające rejestracji nie będą już dla Państwa dostępne.

b) Blokada, usuwanie i korygowanie Państwa danych osobowych

Mają Państwo prawo do zażądania blokady lub usunięcia albo do skorygowania przechowywanych przez nas danych osobowych.
Jeżeli chcą Państwo dokonać blokady, usunięcia bądź skorygowania przechowywanych przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt na poniższy adres:

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Str. 21-27, D-73230 Kirchheim/Teck, datenschutz@sommer.eu

 

3. Korzystanie z witryny www.sommer.eu bez rejestracji

Korzystanie z naszej witryny jest możliwe bez rejestracji na stronie www.sommer.eu.

 

4. Stosowanie plików cookies / identyfikatorów sesji, usługi analityczne, partnerzy sieciowi

a) Pliki cookies

Na naszej domenie www.sommer.eu stosujemy pliki cookies. Cookies to małe pliki z danymi, które w momencie wizyty na naszej stronie internetowej są przesyłane przez nasz serwer i czasowo zapisywane na dysku Państwa komputera. Ich zadaniem jest ułatwienie przeprowadzania analiz sposobu korzystania z naszej witryny internetowej. Stosowane na naszej witrynie pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Nie ma miejsca generowanie lub przekazywanie danych osobowych ani też tworzenie powiązań z danymi osobowymi. Nasze pliki cookies są zapisywane na dysku komputera na okres maks. jednego roku; po jego upływie następuje ich usunięcie. Podczas wyświetlania poszczególnych stron stosowane są tzw. tymczasowe pliki cookies, które mają na celu ułatwienie nawigacji. Te „sesyjne” pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych i wygasają po zakończeniu sesji. Ustawienia większości przeglądarek
powodują automatyczną akceptację plików cookies. Można jednak wyłączyć tę opcję, lub ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o przesyłaniu plików cookies. Informujemy, że wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić lub ograniczyć możliwość korzystania z niektórych usług dostępnych na naszej witrynie.

b) Usługi analityczne

Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analitycznej Google Analytics dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics używa również tzw. plików cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z witryny. Wygenerowane przez pliki cookies informacje na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo z tej witryny, są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam
przechowywane.
Na tej witrynie internetowej włączona jest usługa anonimizacji adresu IP. Google najpierw skraca Państwa adres IP na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny firma Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu, w jaki korzystają Państwo z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz do świadczenia na rzecz operatora witryny innych usług związanych z użytkowaniem witryny oraz aktywnością
w internecie. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Także i w tym przypadku mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies, dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych na tej witrynie w pełnym zakresie może wówczas nie być możliwe. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google generowanych przez pliki cookies informacji na temat sposobu, w jaki korzystają Państwo z witryny (włącznie z adresem IP), oraz ich przetwarzaniu przez Google pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod poniższym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

5. Zlecanie osobom trzecim

Zgodnie z przepisami niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych możemy zlecać starannie wybranym przedsiębiorstwom bądź indywidualnym osobom przejmowanie lub wykonywanie zadań związanych z celem określonym w niniejszym oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych. Chodzi tu np. o dostawców usług internetowych, operatorów serwerów, przedsiębiorstwa zajmujące się realizacją transakcji płatniczych, oraz inne pomocnicze przedsiębiorstwa
lub osoby indywidualne. Takie przedsiębiorstwa mogą otrzymywać dostęp do tych danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania ich czynności. Te przedsiębiorstwa lub osoby indywidualne mają zakaz innego wykorzystania danych.

 

6. Informacje na temat przechowywanych danych

W każdej chwili mają Państwo prawo do nieodpłatnego wglądu do swoich, przechowywanych przez nas danych osobowych. Informacje są udzielane na piśmie. Jeżeli chcą Państwo uzyskać informacje na temat przechowywania swoich danych osobowych, prosimy o kontakt na poniższy adres (w miarę możliwości z dołączeniem kopii dowodu osobistego):

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Str. 21-27, D-73230 Kirchheim/Teck,
E-mail: datenschutz@sommer.eu, Tel.: 07021 8001-0, faks: 07021 8001-100

 

 

7. Bezpieczeństwo danych

Dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych w ramach obowiązujących przepisów. W związku z tym określone dane wrażliwe są przesyłane na nasz serwer oraz do powiązanych z nami stron umowy w formie szyfrowanej. Zwracamy jednak uwagę, że żadna metoda komunikacji drogą elektroniczną nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa. Oznacza to, że wszystkie dane i informacje, które nam Państwo dobrowolnie przekazują, mogą zostać przejęte przez osoby trzecie w wyniku bezprawnego działania. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie informacji będące wynikiem błędów i/lub nieuprawnionego dostępu podczas przesyłania danych przez podmioty trzecie.

 

8. Ochrona małoletnich

Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody rodziców lub osób uprawionych do sprawowania władzy rodzicielskiej. Nie wymagamy podawania danych osobowych od dzieci i młodzieży. Świadomie nie gromadzimy tego rodzaju danych, a także nie przekazujemy ich podmiotom trzecim.

 

9. Zmiana zasad ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych zasad ochrony danych w dowolnym momencie zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych.

 

10. Dostępność zasad ochrony danych

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych można wyświetlić i wydrukować na każdej stronie domeny www.sommer.eu korzystając z odnośnika „Ochrona danych”.

Informujemy, że wraz z opuszczeniem naszej witryny w wyniku kliknięcia umieszczonych na niej odnośników mają zastosowanie zasady ochrony danych danego operatora stron internetowych, które mogą odbiegać od niniejszych przepisów dotyczących ochrony danych.