Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens tijdens uw bezoek aan onze internetsite. Daarom houden we ons aan de wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens, in het bijzonder aan de Duitse privacywetgeving (BDSG), de Duitse telemediawetgeving (TMG) en de privacyvoorschriften van de verschillende deelstaten.

Alle gegevens die aan ons worden verstrekt, worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Wij stellen uw gegevens uitdrukkelijk niet beschikbaar voor gebruik door derden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven of wij verplicht zijn deze gegevens op grond van ambtelijke of gerechtelijke vordering prijs te geven.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend plaats op basis van de onderstaande privacyverklaring verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt.

 

1. Verzameling, opslag, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

a) Verzameling, opslag, verwerking en gebruik van gegevens door bezoeken van de
internetsite www.sommer.eu

Door het zuivere oproepen van de internetsite www.sommer.eu worden geen persoonlijke gegevens van u verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Er worden echter wel gegevens gegenereerd die in een protocolbestand ten behoeve van de gegevensbescherming tijdelijk op onze server worden opgeslagen en die mogelijk een identificatie toelaten (bijvoorbeeld IP-adres, datum, tijd en opgeroepen bestanden). Deze gebruiksgegevens worden bij interne onderzoeken over de interesses en het gedrag van gebruikers anoniem voor statistieke doeleinden geanalyseerd. Voor dit doel wordt het IP-adres vóór de analyse met het laatste octet (de laatste drie cijfer van uw IP-adres) ingekort. Daardoor is identificatie van uw persoon achteraf uitgesloten.

Deze gebruikersgegevens worden niet geanalyseerd met het doel persoonsgerelateerde gebruiksprofielen te maken, voor zover u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met een dergelijk gebruik. Uitdrukkelijk voorbehouden blijft een analyse bij misbruik van onze internetsite of andere wetsovertredingen die tot aangifte van bij het
Openbaar Ministerie kunnen leiden. Een verdergaande analyse van uw gebruiksgegeven of het doorgeven aan derden vindt uitdrukkelijk niet plaats.

De onbewerkte statistische gegevens worden na 90 dagen gewist.

b) Opslaan, verwerken en gebruik van gegevens die aan u
uitdrukkelijk is meegedeeld

Voor het overige verzamelen wij persoonlijke gegevens verzamelen die u aan ons beschikbaar stelt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie door het invullen van formulieren of het vesturen van e-mails, in het kader van de bestelling van producten of diensten, en het aanvragen of het bestellen van materiaal.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres) conform de bepalingen van de Duitse wet inzake gegevensbescherming.

Uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vestigen, de inhoudelijke invulling of het wijzigen van de contractuele verhouding (stamgegevens) worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de tussen ons afgesloten overeenkomsten, bijvoorbeeld voor de bezorging van goederen op het door u aangegeven adres. Een verdergaand gebruik van uw stamgegevens voor doeleinden van marktonderzoek of de op de behoefte gerichte vormgeving van ons aanbod vindt niet plaats.

Uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om onze diensten te kunnen gebruiken en te factureren (gebruiksgegevens) worden in eerste instantie eveneens uitdrukkelijk gebruikt voor de afwikkeling van de tussen ons afgesloten overeenkomsten. Deze gebruiksgegevens betreffen in het bijzondere de gegevens om u te identificeren als gebruiker, gegevens over het begin, het einde en de omvang van het gebruik en gegevens over de door u als gebruiker gebruikte telemediadiensten.

c) Opslag, verwerking en gebruik van gegevens na uitdrukkelijke toestemming
door u

Na uw toestemming hebben we het recht om persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken en op te slaan, met andere gegevens te combineren, te archiveren en te gebruiken. Deze instemmingsverklaring wordt afzonderlijke en vrijwillig gegevens en wordt geprotocolleerd; de inhoud kunt u op ieder moment oproepen. Als u heeft ingestemd met het gebruik van gegevens waarvoor deze instemming vereist is, kunt u deze instemming op ieder moment herroepen. De gegevens bij ons worden dan verwijderd. Voor zover met uw
toestemming gegevens aan derden zijn doorgegeven, worden deze derden per omgaande geïnformeerd en verzocht om de gegevens te wissen. U heeft het recht om de instemming in het gebruik van uw gegevens te beperken. Dan worden deze slechts gewist in het kader van deze beperking. Voor het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden voor onze nieuwsbrief is uw uitdrukkelijke toestemming vereist.

“Ik stem ermee in dat mijn e-mailadres en andere vrijwillig verstrekte gegevens worden gebruikt voor individuele afstemming en verzending van geselecteerde informatie. Ik kan deze toestemming aan SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH voor de toekomst op elk moment met herroepen.”

Deze toestemming wordt afzonderlijk en vrijwillig verstrekt en kan door u op elk moment worden herroepen.

d) Gegevensverwerking en - gebruik ondanks herroeping en/of ontbrekende toestemming

De Duitse privacywetgeving staat echter de gegevensverwerking en het gebruik altijd toe als dit gebeurt voor de realisatie van het doel van een contractuele verhouding of contractachtige vertrouwelijke verhouding of voor zover het voor de behartiging van een gerechtigd belang van de opslaande instantie nodig is en er geen reden bestaat om aan te nemen
dat het beschermingswaardige belang van de betroffen in de uitsluiting van de verwerking of het gebruik overweegt. Ondanks herroeping of de gehele of gedeeltelijke intrekking van een instemmingsverklaring kunnen een gegevensverwerking en -gebruik daarom ook zonder uw instemming in het wettelijk beperkte maar toelaatbare kader, in het bijzonder op grond van de wettelijke archiveringsverplichtingen, plaatsvinden.

 

2. Herroeping, blokkering, verwijdering en correctie van uw persoonsgegevens

a) Herroeping

U heeft het recht om uw instemming over het opslaan van uw persoonlijke gegevens op ieder moment te herroepen of de correctie van deze gegevens te eisen. Ook heeft u op ieder moment het recht om uw toestemming over de verzameling en het opslaan van verdere vrijwillig gegeven gegevens door ons te herroepen. We wijzen u erop dat we voor de bescherming van uw privacy en uw veiligheid uw identiteit controleren voordat u dergelijke maatregelen kunt nemen.
Als u bezwaar maakt tegen het toekomstige gebruik van uw gegevens en/of een verstrekte instemming wilt herroepen, wendt u zich dan indien schriftelijk aan het volgende adres:

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Str. 21-27, D-73230 Kirchheim/Teck, datenschutz@sommer.eu

Bij een bezwaar tegen het opslaan, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens zullen we al uw opgeslagen gegevens meteen wissen. U dient er dan wel rekening mee te houden dat we in dat geval
onze diensten waarvoor een registratieplicht geldt niet meer beschikbaar kunnen stellen.

b) Blokkering, verwijdering en correctie van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te laten blokkeren, wissen en corrigeren.
Als u wenst dat de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens worden geblokkeerd, gewist of gecorrigeerd, wendt u zich dan schriftelijk aan het volgende adres:

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Str. 21-27, D-73230 Kirchheim/Teck, datenschutz@sommer.eu

 

3. Gebruik van www.sommer.eu zonder registratie

U kunt gebruik maken van onze internetsite zonder dat u bij www.sommer.eu bent geregistreerd

 

4. Gebruik van cookies/session-ID's, webanalysediensten, reclamepartners

a) Cookies

Wij gebruik op ons domein www.sommer.eu cookies. Cookies zijn kleine informatie-eenheden die bij een bezoek aan onze internetsite door onze server tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze helpen ons analyses over het gebruik van onze website te maken. De cookies van ons internetaanbod bevatten geen persoonlijke gegevens, er worden geen persoonlijke gegevens gegeneerd of een link met persoonlijke gegevens gelegd. Onze cookies worden voor de duur van één jaar op de harde schijf opgeslagen en na het verstrijken van deze tijd weer verwijderd. Bij het oproepen van individuele pagina's worden zogenaamde tijdelijke cookies gebruikt om de navigatie te vereenvoudigen. Deze sessiecookies bevatten geen persoonlijke gegevens en vervallen na afloop van de sessie. De meeste browsers zijn
zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het automatisch accepteren van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt op het moment dat er cookies worden verstuurd. Wij wijzen u erop dat mogelijk enkele diensten op onze website door deactivering van cookies niet of slechts beperkt kunnen worden gebruikt.

b) Webanalysediensten

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt eveneens zgn. ‘cookies’, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar
opgeslagen.
Op deze website is de IP-anonimisering geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte daarvoor ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en pas daar ingekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten tegenover de website-exploitant te
leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. U kunt in dit geval ook het opslaan van cookies door een bepaalde instelling van uw browser-software voorkomen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. bovendien de registratie van gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google uitsluiten door de via de volgende link beschikbare plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

5. Opdracht aan derden

We hebben het recht om door ons overeenkomstig de Duitse privacywetgeving zorgvuldig uitgezochte bedrijven of individuele personen de opdracht te geven om taken in onze naam over te nemen of uit te voeren die met de in deze privacyverklaring beschreven doeleinde verband houden. Daartoe behoren bijvoorbeeld internetproviders, serverexploitanten, bedrijven die betalingen afwikkelen en andere ondersteunende bedrijven en
individuele personen. Het kan zijn dat deze bedrijf toegang tot de persoonlijke gegevens hebben die ze voor het uitoefenen van hun taken nodig hebben. Deze bedrijven of individuele personen hebben geen toestemming om deze gegevens op een andere wijze te gebruiken.

 

6. Informatie over opgeslagen gegevens

U heeft het recht om op ieder moment uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen gratis bij ons in te zien. De informatie wordt schriftelijk verstrekt. Als u informatie over het opslaan van uw persoonlijke gegevens wenst, wendt u zich dan indien mogelijk met toevoeging van een kopie van uw identiteitsbewijs aan het volgende adres:

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH, Hans-Böckler-Str. 21-27, D-73230 Kirchheim/Teck,
E-mail: datenschutz@sommer.eu, Tel.: 07021 8001-0, Fax: 07021 8001-100

 

 

7. Veiligheid van gegevens

Wij zetten ons in voor de veiligheid van uw gegevens in het kader van de geldende privacywetgeving. Om deze reden worden bepaalde gevoelige gegevens naar onze server en naar de server van de met ons samenwerkende contractspartners versleuteld verzonden. We wijzen u er echter op dat geen enkele elektronisch communicatie volkomen veilig is. Dat betekent dat alle gegevens en informatie die u vrijwillig aan ons geeft door derden in het kader van een illegale gegevensverschaffing kunnen worden verkregen. Voor de openbaarmaking van informatie op grond van fouten en/of onbevoegde toegang bij de gegevenstransmissie door derden zijn wij niet verantwoordelijk en daarvoor kunnen we ook niet aansprakelijk worden gesteld.

 

8. Bescherming van minderjarigen

Als u jonger bint dan 18 jaar, zou u zonder toestemming van uw ouders of voogd geen persoonlijke gegevens aan ons beschikbaar moeten stellen. Wij vragen geen persoonlijke gegevens van kinderen en jongeren. Wij verzamelen deze gegevens niet bewust en geven ze ook niet door aan derden.

 

9. Wijziging van privacyverklaring

Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment met inachtneming van het privacyrecht te wijzigen.

 

10. Oproepbaarheid van de privacyverklaring

U kunt de privacyverklaring vanaf iedere pagina van het domein www.sommer.eu oproepen en printen via de link ‘Privacybescherming’.

Wij wijzen u erop dat door het verlaten van onze website door op links te klikken die u naar een andere website brengen de privacybepalingen van de betreffende exploitant van deze websites van toepassing zijn die kunnen afwijken van deze privacybepalingen.