Ondernemingsrichtlijnen


SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH

Het kwaliteitsmanagementhandboek van de SOMMER Group

De SOMMER  Group heeft zich ontwikkeld tot een efficiënte en succesvolle bedrijvengroep met een helder, toekomstgericht concept en een dynamisch, gemotiveerd team.

“Het geheim van het succes? Neem nooit genoegen met tevreden zijn.”

Onze klanten en hun behoeften vormen de kern van ons succes. We streven er altijd naar om in te spelen op de actuele wensen van klanten en om aan hun eisen te voldoen. De SOMMER Group ziet het dan ook als een prioriteit om te weten wat klanten verwachten en dit te vertalen naar innovatieve producten en diensten. Dit wordt gerealiseerd op het gebied van aandrijftechniek, draadloze techniek, huisdeuren, maar ook in onze poortentechniek, met decoratieve metalen producten en bij de componenten.

De hele SOMMER Groep wordt gekenmerkt door de LEAN-benadering, waarbij wij garant staan voor een continu verbeteringsproces. Deze idealen worden door alle medewerkers/-sters in het belang van het bedrijf in praktijk gebracht.

Transparante structuren en een goede organisatie stellen teamleden in staat om de hun opgedragen werkzaamheden zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid uit te voeren.

We praktiseren en stimuleren zelfstandig werken en eigen verantwoordelijkheid, omdat dit de basis is voor het grootst mogelijke succes. De daaruit resulterende tevredenheid en motivatie is een belangrijke en juiste stap op weg naar een gemeenschappelijke toekomst voor ons bedrijf.

Wij willen alle medewerkers en medewerksters hiervoor bedanken.

Deze betrokkenheid bij het bedrijf wordt aangemoedigd en gestimuleerd.


De directie

Gerd Schaaf
CEO SOMMER Group
Directeur-aandeelhouder

Dieter Walddörfer
Technisch directeur
SOMMER Antriebs- & Funktechnik GmbH

Wolfgang Schank
Directeur
Groke Türen GmbH, metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH

Tobias Beck
Directeur
APERTO Torantriebe GmbH

Steffen Schaaf
Directeur
Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH

Johnny Creemers
Directeur
DOCO International B.V.


Onze filosofie

Management

De managementprincipes van ons bedrijf zijn gebaseerd op samenwerking, delegeren, respect voor de persoonlijkheid van het individu en een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid op alle niveaus.

Alle managers en medewerkers hebben daarom de taak hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vereisten in deze publicatie, de aanvullende instructies en hun activiteiten rekening houdend met proceskwaliteit, milieubescherming, gezondheidsbescherming en arbeidsveiligheid ten aanzien van alle belangengroepen.

De verantwoordelijken controleren regelmatig de efficiëntie van alle processen en services die de tevredenheid van de klanten, leveranciers en medewerkers in stand houden en verhogen.

Medewerkeroriëntatie

Constante communicatie en passende documentatie zorgen ervoor dat alle teamleden zich bewust zijn van hun rechten en plichten kennen en weten hoe zij bijdragen aan de doelstelling van het bedrijf. Onze teamleden worden aangemoedigd en gemotiveerd door middel van uitgebreide professionele ontwikkelings- en trainingsprogramma's. “Teamleden trainen teamleden” - is een onderdeel van het opleidingsplan en de kennisoverdracht.

Afdelingsdoelen worden door de afdelingshoofden in samenwerking met de medewerkers ontwikkeld en bekend gemaakt en het realiseren van de doelen wordt gecontroleerd. Door actuele informatie is elk teamlid in het bedrijf op de hoogte van de gevolgen en effecten van zijn/haar activiteiten en kan deze evalueren.

Deze bedrijfsrichtlijnen zijn ontwikkeld als onderdeel van een strategieconferentie voor alle managers van de SOMMER Group en wordt door iedereen actief in de praktijk gebracht. Er wordt op gepaste wijze met elkaar omgegaan. Lof voor goed uitgevoerd werk is daar evenzeer te vinden als feitelijke en opbouwende kritiek.

Zowel leidinggevenden alsook alle medewerkers zijn verplicht op gepaste en onpartijdige wijze samen te werken. Er wordt maximaal vertrouwen gesteld in onze nieuwe medewerkers – vertrouwen hoeft niet verdiend te worden.

Politiek en strategie

De topprioriteit voor de bedrijvengroep is de duidelijke focus van onze activiteiten op de markt en zijn behoeften. Om deze specificaties te waarborgen en te handhaven, is de bedrijfsorganisatie zo ingericht dat aan de eisen van DIN EN ISO 9001:2015 worden voldaan.

Het doel van ons kwaliteitsbeleid is om onze klanten te voorzien van producten van het hoogste technische niveau in de kortst mogelijke tijd en dat niet alleen om te voldoen aan de toepasselijke wetten en normen, maar ook om de beste te zijn buiten het wettelijke kader. De tevredenheid van onze klanten is onze hoogste prioriteit.

Onze medewerkers identificeren zich met ons bedrijf omdat hun kwalificaties en motivatie de sleutel tot ons succes zijn. Daarom zijn de ontwikkeling van medewerkers, verantwoordelijkheid bij het nemen van beslissingen en het minimaliseren van gezondheids- en veiligheidsrisico's voor ons vanzelfsprekend. Alle teamleden die in ons bedrijf werkzaam zijn, inclusief het management, verbinden zich ertoe deze principes naar beste weten en overtuiging na te leven en toe te passen.

Ons bedrijfsbeleid is erop gericht dat de waarde van ons bedrijf niet alleen tot uiting komt in de kerncijfers, maar ook in klantgerichtheid, in de omgang met onze medewerkers en medewerksters en in onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons bedrijfsbeleid en onze strategieën worden geïmplementeerd en gecommuniceerd door de ontwikkeling van sleutelprocessen. Dit zijn de fundamenten die ervoor zorgen dat onze visies de bedrijfsstandaard worden.

Resources en partnerschappen

Om de performanceniveaus van ons bedrijf te behouden en te verbeteren, definiëren de verantwoordelijken de doelstellingen op korte en middellange termijn en plannen zij investeringen en personeel. Na de evaluatie- en budgetvergadering (aandeelhoudersvergadering) stelt het management de financiële en personele middelen ter beschikking. Door interne opleidingen en regelmatig contact met de dochtermaatschappijen worden synergie-effecten en kennisuitwisseling bereikt en in stand gehouden. Contacten met omliggende universiteiten en instituten zorgen voor overdracht van kennis.

Processen

We streven naar uitmuntendheid in onze producten, hun veiligheid en waarden, in onze diensten, in de relaties met klanten en leveranciers en in ons concurrentievermogen. Om de waardevastheid van de producten van onze klanten gedurende de gehele procesfase te waarborgen, worden alle processtappen al gepland en gedefinieerd voordat de eigenlijke productie begint.

We bereiken de gewenste resultaten door middel van geoptimaliseerd processen voor de hulpbronnen en activiteiten. De Lean-gedachte wordt toegepast en geïmplementeerd in procesverbeteringen in werkgroepen, door middel van audits en constante communicatie met klanten en leveranciers. Bovendien kunnen medewerkers via het bedrijfsinterne ideeënmanagement (SOMidee) actief en direct bijdragen aan de continue verbetering van bedrijfsprocessen.

Werknemerstevredenheid

Onze medewerkers en medewerksters vormen op alle niveaus het hart van ons bedrijf. Door hun volledige betrokkenheid bij alle processen ontplooien zij hun vaardigheden, wat niet alleen ons bedrijf ten goede komt, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van iedereen. Bij de werving en selectie zorgen we ervoor dat de nieuwe werknemer voldoet aan de eisen die worden gesteld door de taken en verantwoordelijkheden van de werkplek.

De arbeidsvoorwaarden worden afgestemd aan de werktaken en de medewerkers worden gestimuleerd om zelfstandig te handelen. Arbeidsveiligheid dient niet alleen om te voldoen aan de wettelijke eisen, maar is een preventieve maatregel die ons allemaal ten goede komt, want de gezondheid van onze medewerkers is erg belangrijk voor ons.

Een voorbeeld hoe ontevredenheid snel kan worden weggenomen, zijn de workshops die worden aangeboden door ons bedrijfsgezondheidsmanagementsysteem SOMvital, omdat we weten dat een intacte omgeving medewerkers motiveert en stimuleert.

Klanttevredenheid

Aangezien wij als bedrijf afhankelijk zijn van de tevredenheid van onze klanten, beschouwt de directie klanttevredenheid als een essentieel bedrijfsdoel. We begrijpen de huidige en toekomstige behoeften van de klant, voldoen aan de eisen van de klant en streven er altijd naar om de verwachtingen van de klant te overtreffen.

Als leverancier zien wij onszelf als een ondersteuner die rekening houdt met het klantproces door volgens plan en met beleid te werken. Productwaarde, milieubescherming en arbeidsveiligheid zijn de bepalende factoren die bijdragen aan een brede klantacceptatie. Wij bieden een toegevoegde waarde door een samen met de klanten ontwikkeld klanten-/leveranciersportfolio, gezamenlijke ontwikkelingstrajecten en overdracht van technische, communicatieve en opleidingsspecifieke kennis.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Milieubewust gedrag bij verwerking en montage van onze producten moet een vanzelfsprekendheid zijn. Winsten ten koste van het milieu zijn kortzichtig en stroken niet met onze doelstellingen.

Het aanbieden van opleidingsplaatsen is een vanzelfsprekendheid en behoort tot de taken van het bedrijf. Voor ons omvat dit ook aanbod voor duale opleidingen aan de DHBW Stuttgart en stageplaatsen voor studenten. Dit wordt van ons verwacht en daar komen wij graag aan tegemoet.

Ons bedrijf staat open voor klanten, leveranciers en organisaties, maar ook voor andere geïnteresseerden zoals schoolklassen.

Bedrijfsresultaten

De resultaten van de technische en commerciële bedrijfsgegevens worden gebruikt voor de jaarlijkse bepaling van onze doelstellingen. Onze medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over zakelijke ontwikkelingen en hebben toegang tot de maandelijkse productie- en verkoopcijfers voor zover die niet onderworpen zijn aan de wettelijke gegevensbescherming.

Bedrijfsrichtlijnen downloaden